نظارت بر توسعه شبکه فيبر نوري

  • ۷۹۴ بازدید

کارفرما : شهرداري مشهد

شماره قرارداد : 47/99/8111

مسئول پروژه : مهدي شاهين پور