نصب پايه دوربين

  • ۴۳۷ بازدید

کارفرما : موج نصر گستر
شماره قرارداد : 271320
مسئول پروژه : سيد هاشم عبدالهي