نصب و راه اندازي و تکميل مرکز ديسپاچينگ RDC شرق مشهد

  • ۴۸۵ بازدید

کارفرما : برق منطقه اي خراسان
شماره قرارداد : ف/98/118
مسئول پروژه : محسن نظري فر