عمليات سرویس و نگهداري مراکز تلفن و dns مرکز ديسپاچينگ شمال شرق

  • ۶۵۳ بازدید

کارفرما : برق منطقه اي خراسان

شماره قرارداد : ط/99/40

مسئول پروژه : محسن نظري فر