خريد تجهيزات و انجام عمليات اجرايي فيبر نوري پست مهرگان

  • ۴۲۴ بازدید

کارفرما :برق منطقه اي خراسان

شماره قرارداد : 97/136/ش

مسئول پروژه : محسن نظري فر