تجهيز و نوسازي اتاق سرور فناوري اطلاعات

  • ۴۸۷ بازدید

کارفرما : برق منطقه اي خراسان
شماره قرارداد :ق-06-02-98
مسئول پروژه : محسن نظري فر