خريد تجهيزات و انجام عمليات اجرايی فيبر نوری پست مهرگان

خريد-تجهيزات-و-انجام عمليات-اجرايی-فيبر-نوری پست-مهرگان-پروژه-محسن-نظری