دوربین-ثبت-تخلف-عبور-از-خط-عابر-پیاده(1)

دوربین-های-ثبت-تخلف-عبور-چراغ-قرمز