مهدی عابدی

مهدی عابدی

عضو تعمیر و نگهداری دورین های نظارت تصویری