غلامحسن ایزانلو

غلامحسن ایزانلو

مسئول کارگاه های غیر عمرانی وپروژه های فیبرنوری