عملیات اجرایی ارتباط مخابراتی و شبکه پست سرخه 63/20KV برق منطقه ای سمنان